Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long In

  Sở Xây Dựng là cơ quan chuyên môn thuộc UBND Tỉnh, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về xây dựng trên địa bàn Tỉnh theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những quy định của UBND Tỉnh.

   Sở Xây Dựng chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của UBND Tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Xây Dựng và các Bộ Ngành có liên quan khác.

   Hệ thống tổ chức Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long

      Ban Lãnh đạo

            Giám đốc Nguyễn Thế Truyền 

            Phó giám đốc Đăng Học Triết

            Phó Giám đốc Đoàn Thanh Bình 

            Phó Giám đốc Huỳnh Hữu Đức   

       Các Phòng chuyên môn

            Văn phòng Sở

            Phòng Kinh tế-Tổng hợp 

            Phòng Kiến trúc quy hoạch

            Phòng Quản lý Xây dựng

            Phòng Quản lý chất lượng công trình

            Phòng Quản lý hạ tầng Kỹ thuật và nhà ở

           Thanh tra sở

        Các Đơn vị trực thuộc 

           Trung tâm Quản lý và Phát triển nhà ở

         Trung tâm Quy hoạch xây dựng đô thị - nông thôn

           Trung tâm tư vấn kiểm định và xây dựng          

   Sơ đồ tổ chức bộ máy Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: